Menu
Nieuws / PV Oprichten

Rechtsvormen

Wat is nu eigenlijk een vereniging?Een vereniging is een samenwerkingsvorm tussen twee of meer personen (leden), die een doel willen bereiken. Het maken van winst om onder de leden te verdelen, mag geen doel zijn van de vereniging. De winst moet ten goede komen aan het gemeenschappelijke doel.

De ledenvergadering benoemt het bestuur meestal uit haar midden. Het bestuur van de vereniging heeft de leiding over de dagelijkse gang van zaken. Alle verenigingen hebben rechtspersoonlijkheid. Er zijn twee soorten:

1. Verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid.
Deze zijn opgericht bij notariële akte, waarin de statuten zijn opgenomen. Verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid moeten worden ingeschreven in het handelsregister. Zolang dit niet gebeurt, is iedere bestuurder ook hoofdelijk aansprakelijk.

2. Verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid.
Dit zijn verenigingen waarvan de statuten niet zijn opgenomen in een notariële akte. Deze verenigingen kunnen geen erfgenaam zijn en geen registergoederen verkrijgen. Een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid mag, maar hoeft niet te worden ingeschreven in het handelsregister. In de statuten staan de belangrijkste regels van de vereniging. Als de vereniging bij notariële akte wordt opgericht, moeten de volgende punten in de statuten staan:
• de naam en de plaats van vestiging
• het doel
• de verplichtingen van de leden tegenover de vereniging
• de wijze van bijeenroeping van de algemene vergadering
• de wijze van benoeming en ontslag van de bestuurders
• de bestemming van het batig saldo van de vereniging na ontbinding

Voor wijziging van de statuten van een vereniging die bij notariële akte is opgericht, is ook een akte van de notaris vereist. Naast statuten wordt er door verenigingen vaak een huishoudelijk reglement gebruikt, waarin specifieke regels voor de vereniging staan.

Bron: kvk.nl