Menu
Nieuws / PV Oprichten

Vereniging en aansprakelijkheid

Bestuurders en leden van een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid zijn in principe niet aansprakelijk voor de verplichtingen van de vereniging, ook niet na ontbinding en faillissement. Bij onbehoorlijk bestuur of wanbeleid kunnen bestuurders persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.

Als de vereniging onder de vennootschapsbelasting valt, dan geldt ook nog de antimisbruikwetgeving. Bestuursleden van een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid zijn hoofdelijk aansprakelijk. Het bestuur kan de aansprakelijkheid beperken door de vereniging in te schrijven in het Handelsregister.

Vereniging en belastingen
Als een vereniging een onderneming drijft, moet er vennootschapsbelasting worden betaald over de winst. Er is, grofweg gesteld, sprake van een onderneming als er voldoende arbeid en organisatie bestaat, waarmee stelselmatig winst wordt gemaakt en concurrerende werkzaamheden plaatsvinden. Zeer complex is de vraag of een vereniging BTW moet afdragen. Raadpleeg hiervoor een belastingdeskundige of de belastingdienst.

Sociale zekerheid
Bestuurders van verenigingen zijn in principe niet in loondienst en vallen daarom niet onder de werknemersverzekeringen. Vanzelfsprekend kunnen verenigingen wel werknemers in dienst hebben.

Continuïteit
Verenigingen worden aangegaan voor onbepaalde tijd. Ze worden onder meer in de volgende gevallen ontbonden:

  • als de algemene vergadering besluit de vereniging op te heffen
  • door het ontbreken van leden
  • als gevolg van een faillissement

Coöperatie/ onderlinge waarborgmaatschappij
De coöperatie en de onderlinge waarborgmaatschappij zijn varianten van de vereniging waarvoor aanvullende wetgeving geldt.

Bron: kvk.nl