Category

PV Oprichten

Category

“Een ongeluk zit in een klein hoekje.” Deze gevleugelde uitspraak geeft precies weer waar we allemaal mee te maken hebben. Er kan namelijk altijd wat gebeuren. Dit geldt ook voor een ondernemer. Heb je personeel in dienst dan maken ook zij kans om schade te veroorzaken. Ook bewuste schade veroorzaken kan voorkomen, hoewel we daar niet vanuit gaan. Maar wie is verantwoordelijk voor schade door personeel.

Aansprakelijk voor schade

Als een werknemer in jouw werkplaats schade veroorzaakt is het belangrijk om te weten of er opzet in het spel is. Als dat duidelijk aangetoond kan worden kun je je werknemer aansprakelijk stellen. Maar je bent wel zelf verantwoordelijk. Is er geen sprake van opzet? Dan ben je sowieso aansprakelijk. Schade door personeel aan eigendommen van derden kan ook voorkomen. Je kunt daar als werkgever verantwoordelijk worden gemaakt en derhalve ook aansprakelijk. Als je werknemer schade lijdt tijdens het werk dan ben jij aansprakelijk voor de gevolgen. Tenzij je kunt aantonen dat het nalatigheid of roekeloosheid van de werknemer is geweest.

Schade door personeel tijdens werktijd

Wanneer medewerkers schade veroorzaken tijdens werktijd ben jij als werkgever aansprakelijk. Daarom is het belangrijk dat je de juiste middelen ter beschikking stelt. Veilig materieel en de vereiste PBM’s zijn jouw verantwoording. Als er ongevallen gebeuren door ondeugdelijk materieel is de aansprakelijk snel bepaald. Dan loop je ook het risico dat eventueel betrokken derde partijen ook gaan claimen. Onderschat dit niet want door ongevallen is er altijd wel een partij die benadeeld wordt.

Schade door personeel buiten werktijd

Veel bedrijven stellen materieel beschikbaar aan het personeel. Je kunt hierbij denken aan gereedschappen en bijbehorende bedrijfsauto’s. Het is daarmee goed mogelijk dat een werknemer buiten werktijd schade maakt aan het materieel. Een bedrijfsauto is dan nog wel verzekerd. Maar jouw verzekeraar zou de werknemer wel aansprakelijk kunnen stellen. Als de medewerker schade aan anderen berokkent dan ben jij als werkgever niet aansprakelijk. Het is vooral een kwestie of de werknemer wel of niet onder jouw gezag op een bepaalde plaats is. Ongevallen tijdens bedrijfsuitjes zijn overigens wel voor rekening van de werkgever. Overmatig alcohol- of drugsgebruik kunnen dit wel ontkrachten.

Verzekeringen

Het is als ondernemer onvermijdelijk om een aantal verzekeringen af te sluiten. Tenzij je beschikt over een enorm financiële reserve. Maar de meeste ondernemers zullen de onderstaande verzekeringen overwegen om af te sluiten:

Een ongeluk voorkomen is beter dan de gevolgen dragen. Maar ongevallen komen nu eenmaal voor. Dan is het belangrijk dat je weet wanneer je wel of niet aansprakelijk bent. Verzeker je vervolgens goed voor o.a. de gevolgen van schade door personeel.

Het komt regelmatig voor dat werknemer en werkgever besluiten om niet meer met elkaar verder te gaan. De redenen voor ontslag kunnen uiteenlopen, van een gebrek aan inzicht tot aan het verbreken van bedrijfsregels of economische kwesties. Hoe dan ook lopen de gemoederen vaak hoog op. In dit artikel leggen we twee vormen uit zodat je als personeelsvereniging kennis vergaart om collega’s te ondersteunen.

In Nederland zijn werknemers redelijk goed beschermt voor ontslagen middels het ontslagrecht. Werkgevers moeten duidelijk aan kunnen tonen waarom een medewerker ontslagen moet worden. Hoewel er verschillende vormen van ontslag mogelijk zijn beperken wij ons in dit artikel tot de twee meest veelbesproken ontslagen.

Welke instanties spelen een rol

Werkgevers hebben geen vrije keuze om via het UWV of kantonrecht een eenzijdig ontslag te realiseren. Wanneer economische redenen achter het ontslag schuil gaan, of wanneer langdurige ziekte een rol speelt bij het ontslag, dan is het UWV de instantie om een ontslagvergunning bij te realiseren. Voor alle overige redenen dien je bij de kantonrechter te zijn.

Ontslag op staande voet

Volgens de wet gelden er geen gewone ontslagbeschermingsregels wanneer er sprake is van een dringende reden. Dat wil dus zeggen dat er geen instemming van de werknemer, geen ontslagvergunning en geen ontbinding van de kantonrechter nodig is. Wij noemen dat “op staande voet”. Er moet hier echter wel een dringende reden zijn voor de werkgever om de werknemer te ontslaan. Meestal staan verschillende redenen zoals drank- en drugsgebruik in een arbeidsovereenkomst beschreven zodat de werknemer vooraf gewaarschuwd is.

Ontslag vanwege economische redenen

Een tweede vorm van ontslag is het ontslag vanwege economische redenen. Deze vorm is zeker de laatste jaren vaker toegepast. In dit geval kunnen werkgevers en werknemers bij het UWV terecht. Anders dan de kantonrechter geeft het UWV toestemming om de arbeidsovereenkomst op te zeggen. Men noemt dat ook wel de ontslagvergunning.

Aangezien medewerkers het gezicht van het bedrijf naar klanten zijn, is het belangrijk dat zij een verzorgd en representatief uiterlijk hebben. Potentiële klanten vormen hun mening over een persoon (en daarmee over het bedrijf als geheel) immers binnen een paar seconden tijdens het eerste contact.

De voorschriften en etiquette kunnen weliswaar verschillen per branche en doelgroep, maar nette kleding en een fatsoenlijk kapsel spelen een grote rol. Maar er moet ook aan de details gedacht worden, en naambadges dragen – hoe klein ze ook lijken – toch aanzienlijk bij aan een professionele en betrouwbare uitstraling (net zoals dat geldt voor visitekaartjes trouwens). Speelt duurzaamheid binnen het bedrijf een grote rol en is er een bepaald budget beschikbaar, dan kies je voor herbruikbare naambadges.

Duurzaam en besparen op kantoorkosten

Naamplaatjes voor medewerkers vallen meestal onder de kantoorkosten, dat bij veel bedrijven een soort sluitpost van de begroting vormt. Als er bijvoorbeeld naambordjes besteld moeten worden wordt er alleen op de prijs gelet, niet beseffend dat goedkope plaatjes eigenlijk toch veel geld kosten omdat ze vaak vervangen moeten worden. Het is raadzaam een keer goed te investeren in materialen die herbruikbaar zijn, dan dingen te kopen die snel kapot gaan en constant vervangen moeten worden. Voor branches met veel personeelswisselingen of stagiairs is het in dat geval goedkoper te kiezen voor herbruikbare naamplaatjes voor de medewerkers met direct klantcontact. De naambadges van UniqPrint.nl hebben een luxe uitstraling, maar je hebt toch gewoon zelf de mogelijkheid ze te bedrukken.

Met naamplaatjes besparen op marketingkosten

In sommige gevallen zullen naamplaatjes binnen het marketingbudget vallen, bijvoorbeeld wanneer medewerkers het bedrijf op een beurs of ander evenement zullen vertegenwoordigen. Ook in dit geval is het beter om voor herbruikbare badges te kiezen, omdat deze eenvoudig te bedrukken zijn met de namen van de afgevaardigde medewerkers. Gezamenlijke inkoop en het downloaden van gratis foto’s en andere afbeeldingen zijn trouwens andere tips om te besparen op marketingkosten.

Naambordjes voor klantevenementen

Organiseren jullie als bedrijf regelmatig bijeenkomsten voor klanten, netwerkborrels of andere zakelijke aangelegenheden? Dan kunnen herbruikbare naambadges voor ieder evenement gemakkelijk en snel zelf opnieuw bedrukt worden, waardoor bezoekers gemakkelijker contact leggen.

Modelstatuten van een vereniging

Naam
Artikel 1
De naam van de vereniging is

Zetel
Artikel 2
Zij is gevestigd in de gemeente

Doel
Artikel 3
1. De vereniging heeft ten doel
2. De vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door

Leden
Artikel 4
1. Leden van de vereniging kunnen zijn zij die zich bij het bestuur als zodanig hebben aangemeld.
2. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.

Bekijk hier de volledige Voorbeeld Statuten.

Bestuurders en leden van een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid zijn in principe niet aansprakelijk voor de verplichtingen van de vereniging, ook niet na ontbinding en faillissement. Bij onbehoorlijk bestuur of wanbeleid kunnen bestuurders persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.

Als de vereniging onder de vennootschapsbelasting valt, dan geldt ook nog de antimisbruikwetgeving. Bestuursleden van een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid zijn hoofdelijk aansprakelijk. Het bestuur kan de aansprakelijkheid beperken door de vereniging in te schrijven in het Handelsregister.

Vereniging en belastingen
Als een vereniging een onderneming drijft, moet er vennootschapsbelasting worden betaald over de winst. Er is, grofweg gesteld, sprake van een onderneming als er voldoende arbeid en organisatie bestaat, waarmee stelselmatig winst wordt gemaakt en concurrerende werkzaamheden plaatsvinden. Zeer complex is de vraag of een vereniging BTW moet afdragen. Raadpleeg hiervoor een belastingdeskundige of de belastingdienst.

Sociale zekerheid
Bestuurders van verenigingen zijn in principe niet in loondienst en vallen daarom niet onder de werknemersverzekeringen. Vanzelfsprekend kunnen verenigingen wel werknemers in dienst hebben.

Continuïteit
Verenigingen worden aangegaan voor onbepaalde tijd. Ze worden onder meer in de volgende gevallen ontbonden:

  • als de algemene vergadering besluit de vereniging op te heffen
  • door het ontbreken van leden
  • als gevolg van een faillissement

Coöperatie/ onderlinge waarborgmaatschappij
De coöperatie en de onderlinge waarborgmaatschappij zijn varianten van de vereniging waarvoor aanvullende wetgeving geldt.

Bron: kvk.nl

Wat is nu eigenlijk een vereniging?Een vereniging is een samenwerkingsvorm tussen twee of meer personen (leden), die een doel willen bereiken. Het maken van winst om onder de leden te verdelen, mag geen doel zijn van de vereniging. De winst moet ten goede komen aan het gemeenschappelijke doel.

De ledenvergadering benoemt het bestuur meestal uit haar midden. Het bestuur van de vereniging heeft de leiding over de dagelijkse gang van zaken. Alle verenigingen hebben rechtspersoonlijkheid. Er zijn twee soorten:

1. Verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid.
Deze zijn opgericht bij notariële akte, waarin de statuten zijn opgenomen. Verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid moeten worden ingeschreven in het handelsregister. Zolang dit niet gebeurt, is iedere bestuurder ook hoofdelijk aansprakelijk.

2. Verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid.
Dit zijn verenigingen waarvan de statuten niet zijn opgenomen in een notariële akte. Deze verenigingen kunnen geen erfgenaam zijn en geen registergoederen verkrijgen. Een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid mag, maar hoeft niet te worden ingeschreven in het handelsregister. In de statuten staan de belangrijkste regels van de vereniging. Als de vereniging bij notariële akte wordt opgericht, moeten de volgende punten in de statuten staan:
• de naam en de plaats van vestiging
• het doel
• de verplichtingen van de leden tegenover de vereniging
• de wijze van bijeenroeping van de algemene vergadering
• de wijze van benoeming en ontslag van de bestuurders
• de bestemming van het batig saldo van de vereniging na ontbinding

Voor wijziging van de statuten van een vereniging die bij notariële akte is opgericht, is ook een akte van de notaris vereist. Naast statuten wordt er door verenigingen vaak een huishoudelijk reglement gebruikt, waarin specifieke regels voor de vereniging staan.

Bron: kvk.nl

Veel ondernemingen hebben een personeelsvereniging (PV) ingesteld. De werknemers betalen meestal een contributie aan de vereniging. Vaak doet de werkgever ook een duit in het zakje. Daarbij komt de vraag op of deze werkgeversbijdrage loon voor de werknemers is. Een en ander hangt van de omstandigheden af.

Als de werkgever (een deel van) de contributie op zich neemt, dan is dit belastbaar loon voor de werknemers. Stel dat de PV een contributie van € 15 heeft vastgesteld en de werknemer en de werkgever nemen beiden de helft voor hun rekening. Bij de werknemer wordt € 7,50 netto ingehouden voor zijn deel van de contributie. Maar de € 7,50 die de werkgever bijdraagt moet als belastbaar loon bij de werknemer worden meegenomen. In dit geval neemt de werkgever namelijk een stukje kosten van de werknemer op zich. Zou hij niets bijdragen, dan zou de werknemer immers de volle € 15 moeten betalen.

Onbelast
Als de werkgever een bijdrage levert van maximaal de contributie van de werknemers zonder dat deze invloed heeft op het contributiebedrag van de werknemers, is dit onbelast voor de werknemers. Stel dat de PV een contributie van € 7,50 heeft vastgesteld en deze volledig door de werknemer (uit zijn nettoloon) wordt betaald.

De werkgever kan bijvoorbeeld besluiten om daarnaast een bijdrage aan de PV-pot te leveren. In dit geval neemt de werkgever dus geen deel van de contributie voor zijn rekening. De contributie voor de werknemers blijft € 7,50, ongeacht of en hoeveel de werkgever daarnaast bijdraagt. De bijdrage van de werkgever is nu onbelast voorzover de werkgeversbijdrage niet uitkomt boven het bedrag dat de werknemers bijgedragen hebben. Hierbij mag u de afgelopen vijf kalenderjaren bekijken.

Mocht u nu twijfelen wat de gevolgen zijn van de PV-constructie in uw organisatie voor het loon van de werknemers, neem dan voor de zekerheid contact op met uw belastinginspecteur.